Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Toezeggingen/antwoorden Gemeente Midden Drenthe aan omwonenden ETP

10 december 2014 – Inmiddels heeft de contactpersoon van de omwonendenbijeenkomst onderstaande toezeggingen/antwoorden ontvangen van de gemeente Midden Drenthe. Op 22 december 2014 is er om 20.00 uur weer een bijeenkomst is ’t Kaampie te Drijber.

Toezeggingen tijdens bezoek van Burgemeester Broertjes en wethouder Emko Dolfing ETP in Drijber op dinsdag 16 september 2014

 1. 1.Antwoord geven op vraag of gemeente bereid is geld aan de stichting te geven om zelf een advocaat in te huren.

Het is niet gebruikelijk dat de gemeente derden subsidieert voor het inhuren van juridisch advies. En de gemeente wil hierop geen uitzondering maken.

 1. 2.Op korte termijn doorgeven op welke 3 tijdstippen de laatste geurmetingen hebben plaatsgevonden.

De metingen van Odournet bij de verenlijn zijn uitgevoerd op 28 augustus 2014 om 15:30-16:00 uur, 16:00-16:30 uur en 16:30-17:00 uur.

 

 1. 3.Is de gemeente bereid op haar site een button “Noblesse” in te richten, waar informatie te vinden is?

Er zijn bij de gemeente veel dossiers die betrekking hebben op bedrijven. Het is onmogelijk om voor al deze dossiers een aparte button op de website te maken.

Wij delen volgens afspraak al veel informatie zoals klachtenoverzichten, ontwikkelingen op het ETP terrein en aanstaande vergunningaanvragen met de stichting Veilig ETP. De stichting Veilig ETP kan dit delen met andere omwonenden bijvoorbeeld via haar website. Wij zijn van mening dat dit de juiste route is voor dit soort informatie, dit hoort niet thuis op de website van de gemeente.

Informatie met betrekking tot vergunningaanvragen op het ETP terrein staan al op onze website, met de bijbehorende stukken. Eventuele nieuwsberichten van de gemeente die betrekking hebben op Noblesse worden als nieuws op de website geplaatst.

 1. 4.Reactie geven op vraag over al dan niet revisie vergunning.

Noblesse: Een revisievergunning wordt aangevraagd als er sprake is van een verouderde vergunning, waar al meerdere wijzigingen op hebben plaatsgevonden. In dat geval worden alle vergunningen bij elkaar gevoegd tot één nieuwe vergunning. De vigerende vergunning van Noblesse is recent en actueel en de huidige aanvraag betreft de eerste aanpassing van de vergunning. Er is daarom geen aanleiding om een revisievergunning aan te laten vragen.

CH Energy: in de basis zijn de activiteiten dezelfde, namelijk het opslaan en verwerken van kunststofafval. In de vigerende vergunning wordt kunststofafval ingezameld en verwerkt tot briketten en de aanvraag van CH Energy voegt daaraan het verwerken van kunststofafval én vegetarische oliën en vetten tot vloeibare brandstof en gassen toe.

Inhoudelijk is er overigens geen verschil tussen een revisievergunning of oprichtingsvergunning en juridisch is het dan ook geen probleem om de vergunning voor het onderdeel milieu zo verder door te zetten.

 1. 5.Onderzoek naar andere mogelijkheid van meten van geur:

       Structureel meten

       E-Nose

       Rijnmond

       Dhr. Bootsma

eNoses

Wij hebben hierover contact opgenomen met de DCMR (Dienst centraal milieubeheer Rijnmond). In de haven van Rotterdam heeft de DCMR een netwerk van eNoses opgezet. Deze eNoses zijn exact dezelfde eNoses (geplaatst door de heer Bootsma van Comon Invent) als die rondom Noblesse gehangen hebben. De DCMR gebruikt de eNoses op dezelfde manier, zoals wij die ook gebruikt hebben.

De eNoses zijn een goede indicator voor geurklachten, maar vervangen op geen enkele wijze de geurmetingen. Ook de DCMR kan op grond van de gegevens van de eNoses alleen niet handhavend optreden tegen de geurvoorschriften. De eNoses worden ingezet bij geurhinder veroorzakende bedrijven om de geur continu te monitoren. Zij probeert met de continue monitoring te achterhalen waardoor  geurhinder ontstaat.

Wij zijn samen met u van mening dat het inzetten van eNoses in de omgeving van Noblesse een toegevoegde waarde kan hebben. Wij hebben Comon Invent gevraagd een voorstel te maken voor het opnieuw plaatsen van eNoses. Dit voorstel hebben wij onlangs ontvangen. Op 4 december 2014 hebben wij samen met Odournet het voorstel met Comon Invent besproken. Het plaatsen van eNoses wordt meegenomen in vervolgoverleggen.

Structureel meten

Structureel meten is technisch gezien niet mogelijk, omdat niet continu monsters genomen kunnen worden. Dit blijft mensenwerk waar veel tijd en geld mee gemoeid gaat.

 

 1. 6.Nagaan of CH Energy haar activiteiten heeft gestart zonder vergunning.

Op het perceel ligt een vergunning, die is verleend aan het bedrijf WRS.

CH Energy heeft een revisievergunning aangevraagd voor vergelijkbare activiteiten. Ten tijde van de brand was zij bezig om de installatie op te bouwen en zo nu en dan werd er een test uitgevoerd. Daadwerkelijk produceren (in werking zijn) was nog niet aan de orde. De inrichting kon op z’n vroegst vanaf week 43 in werking zijn.

 

 1. 7.Wat is de status van “officiële” menselijke neuzen?

Wij hebben navraag gedaan bij Attero. Zij hebben medewerkers die getraind zijn bij een gespecialiseerd bedrijf. In perioden van overlast van geur worden deze mensen ingezet om regelmatig geurrondes te lopen. De bedoeling is om op die manier te bepalen of er geur waargenomen wordt, of deze afkomstig is van Attero en van welke activiteit. En daarop actie te ondernemen.

De waarneming van deze medewerkers zijn niet voldoende om een overtreding aan te tonen, maar bedoeld om snel op klachten te kunnen inspelen.

 1. 8.Klopt het dat er sinds kort geen reactie van de gemeente meer komt op klachten via e-mail?

Alle klachten die via de mail binnenkomen worden in Midnet verwerkt. De melder krijgt per mail een ontvangstbevestiging en een melding dat de klacht geregistreerd is.

 

 1. 9.Klopt het dat de WOZ-waarden in het gebied flink zijn gedaald?

Dit jaar hebben we geen enkel bezwaar gehad tegen de vastgestelde WOZ-waarde waarbij verwezen wordt naar Noblesse. Het jaar daarvoor hebben we één bezwaar gehad. Dit bezwaar is gegrond verklaard op basis van aanpassing van de objectkenmerken en niet op basis van de ligging. Uit de (beperkte) verkoopcijfers uit dit gebied blijkt dat de WOZ-waarden goed zijn vastgesteld. Wij hebben geen signalen dat voor dit gebied de waarden van de objecten meer dan gemiddeld zijn gedaald in relatie tot de aanwezigheid van Noblesse.

Geen toezeggingen; wel aan de orde geweest

 1. 1.Is het staffelen van boetebedrag ook een mogelijkheid?

Het college is vrij om de hoogte van dwangsommen  te bepalen. De hoogte van de dwangsom moet in relatie tot de overtreding wel redelijk zijn. Bij staffelen wordt de dwangsom verhoogd. De vraag is of de rechter accepteert, dat bij herhaling van dezelfde overtreding telkens een hogere dwangsom kan worden opgelegd. De overtreding wijzigt immers niet.

 1. 2.Hoe ver is het met een eventueel GGD onderzoek?

Het onderzoek ligt op dit moment stil, als gevolg van het opschorten van het overleg door de stichting.

 1. 3.Is er uit de vergunningsvoorwaarden in de concept fase een belangrijke bepaling gehaald?

Voorschrift 7.1.1 (geluid) is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is in de veranderingsvergunning voorschrift 2.1 opgenomen. Voorschrift 7.2.1 is daarmee komen te vervallen. Hierin stond de verplichting voor Noblesse om binnen 6 maanden na inbedrijfstelling een akoestisch onderzoek uit te laten voeren, om aan te tonen dat zij aan de geluidvoorschriften voldoet.

Noblesse heeft dit onderzoek uitgevoerd en dit is de aanleiding geweest om de geluidsnormen aan te passen. De aanpassingen passen binnen de geluidszonering van het gehele ETP-terrein.

 1. 4.Kan de gemeente niets met de bepaling in de vergunning, die iets zegt over overlast?

Het is onduidelijk welk voorschrift bedoeld wordt. De vergunning bevat enkele algemene voorschriften voor onder andere de staat van onderhoud van het terrein en ongedierte. Voor geuroverlast zijn concrete de geurvoorschriften opgenomen, op grond waarvan handhavend opgetreden kan worden.

 1. 5.Wil de gemeente de namen van goede juristen doorkrijgen? Uiteraard, maar dan moeten zij wel specifieke kennis hebben van geurproblematiek om een toegevoegde waarde te kunnen zijn.

admin • december 10, 2014


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *